REGULAMIN KONKURSU
SUPERMEDICUS
EDYCJA III, WARSZAWA 2016 r.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
CEL KONKURSU


1. Celem konkursu jest promocja podmiotów oraz osób wykonujących działalność leczniczą wpływają na poziom oferowanych usług – ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów.
2. Konkurs SUPERMEDICUS służy budowaniu pozycji na rynku poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku i renomy.
§ 2
BENIFECJENCI

Konkurs jest adresowany do:
1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które podlegających ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
2. firm i podmiotów, które prowadzą działalność związaną z branżą medyczną
i kosmetyczną.

§ 3
ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Warszawska Izba Przedsiębiorców we współpracy
ze środowiskiem lekarskim i jego samorządem na terenie terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ocen firm uczestniczących w Konkursie dokonuje Kapituła Konkursu.

§ 4
NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest godło promocyjne oraz statuetka SUPERMEDICUSA, którą otrzymują wszyscy laureaci konkursu.
2. Laureat może otrzymać dodatkowo, poza nagrodą główną, Certyfikat Wiarygodności Finansowej przyznawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w przypadku pozytywnej weryfikacji
3. Nagrody SUPERMEDICUS przyznawane są w osiemnastu kategoriach (lista kategorii zawarta jest w § 14)
4. Kapituła Konkursu może przyznać nagrodę specjalną.
5. Informacja o firmach nominowanych oraz laureatach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych organizatora i stronie konkursu www.supermedicus.pl, a także w komunikatach wysyłanych do prasy ogólnopolskiej i regionalnej.
6. Laureaci uzyskują prawo do posługiwania się godłem promocyjnym SUPERMEDICUS
w swoich działaniach promocyjnych, w tym w szczególności:
- używania wizerunku godła promocyjnego SUPERMEDICUS z obowiązkiem podania
roku jej otrzymania na papierze firmowym, folderach itp.
 do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody z obowiązkiem podania roku otrzymania
 nagrody w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w akcjach promocyjnych
 prezentowania nagrody podczas imprez targowych i wystawienniczych.
§ 5
NOMINACJE
1. Prawo do nominacji firm do Konkursu posiada:
 organizator konkursu
 towarzystwa medyczne
 środowiska lekarskie
 związki pracodawców
 instytucje
 pracownicy którzy uznają, że osiągnięcia ich podmiotu, firmy uprawniają do udziału w konkursie. W tym przypadku przed zgłoszeniem uczestnika należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej.
 organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia
II KAPITUŁA KONKURSU
§ 6
1. Ocen firm uczestniczących w Konkursie dokonuje Kapituła Konkursu.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzi od czterech do 15 osób, w tym:
 przedstawiciel patrona honorowego
 przedstawiciel organizatora
 przedstawiciele samorządu lekarskiego
 przedstawiciele środowisk lekarskich
 przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego i położniczego
 osoby zaproszone przez organizatorów.
3. Siedziba Kapituły Konkursu mieści się w Warszawie 00-613 , przy ul. Chałubińskiego 8
§ 7
1. Zadaniem Kapituły Konkursu jest:
 reprezentowanie Konkursu przed uczestnikami, wszelkimi instytucjami i mediami
 gromadzenie i ocena dokumentów przebiegu Konkursu
 rozpatrywanie wszelkich skarg uczestników
 wyłonienie laureatów i firm wyróżnionych godłem promocyjnym i statuetką SUPERMEDICUS
 przyznanie nagród specjalnych

§ 8


1. Kapituła wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły, zwołuje jej posiedzenia oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
4. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, biorąc pod uwagę obecnych na posiedzeniu.
5. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Kapituły. Każdy członek Kapituły może zgłaszać uwagi do protokołu.
6. Kapituła Konkursu może zmienić Regulamin Konkursu tylko w przypadku obecności wszystkich jej członków większością 2/3 głosów.
7. Po zakończeniu Konkursu Kapituła ustala listę laureatów, którzy otrzymują godło promocyjne i statuetkę SUPERMEDICUS.

§ 9

1. Lista laureatów ogłoszona przez Kapitułę jest ostateczna i nie podlega w żadnym trybie zaskarżeniu.

III WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 10

1. W Konkursie o nagrodę SUPERMEDICUS mogą uczestniczyć osoby oraz podmioty gospodarcze zamieszkałe albo mające siedzibę i rejestrację na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (lub ich udokumentowani prawni następcy), zarejestrowane co najmniej rok przed ogłoszeniem Konkursu.
2. Konkurs składa się z jednego etapu, który wymaga od uczestników złożenia określonego zestawu dokumentów:
 „Formularz zgłoszenia” (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
 „Formularza konkursowego” (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)
Złożone dokumenty podlegają ocenie Kapituły Konkursowej. W wyniku tej oceny zostaje wyłoniona lista firm w osiemnastu kategoriach, które otrzymają godło promocyjne i statuetkę SUPERMEDICUS.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału firmy sponsorujące Konkurs oraz te, których właściciele lub osoby z nimi spokrewnione lub spowinowacone w jakimkolwiek stopniu, zasiadają w składzie Kapituły Konkursu.

IV TERMINY
§ 11

1. O nominowaniu i rozpoczęciu Konkursu firmy zostaną powiadomione przez organizatorów: telefonicznie, mailem lub w drodze ogłoszeń prasowych.
2. Termin przyjmowania „Formularzu zgłoszenia” upływa 31 lipca 2016 r.
3. Termin przyjmowania „Formularza konkursowego” upływa 31 sierpnia 2016 r.
4. Organizator może zmienić terminy przyjmowania Formularzy

§ 12

1. W ciągu do 30 dni od terminu przyjęcia zeszytów konkursowych od uczestników Konkursu Kapituła przekaże informacje firmom, które zostały laureatami.
2. Informacja publiczna o laureatach zostanie upowszechniona podczas Wielkiej Gali SUPERMEDICUS
3. Tryb i miejsce ogłoszenia laureatów Konkursu, każdorazowo podaje się do wiadomości w dniu ogłoszenia Konkursu.

V KRYTERIA OCENY
§ 13

1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny firm na podstawie punktów zebranych w „Formularzu Konkursowym”. Podstawą do wydania decyzji oprócz zdobycia odpowiedniej liczby punktów stanowią warunki określone w § 9 niniejszego Regulaminu.
2. W Konkursie ocenie podlegają firmy, które w „Formularzu Konkursowym” posiadają zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

VI KATEGORIE KONKURSU
§ 14
1. Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza
2. Szpitale mono specjalistyczne
3. Szpitale publiczne
4. Szpitale niepubliczne
5. Kliniki i oddziały kliniczne
6. Oddziały i pododdziały specjalistyczne
7. Niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego
8. Publiczne zakłady lecznictwa otwartego
9. Ratownictwo medyczne i transport sanitarny
10. Zakłady lecznicze rehabilitacji i opieka długoterminowej
11. Przychodnie specjalistyczne
12. Stomatologia i protetyka
13. Medyczne laboratoria diagnostyczne
14. Medycyna estetyczna
15. Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
16. Medycyna niekonwencjonalna i nowoczesne technologie
17. Manager
18. Lekarz
§ 15
VII PUNKTACJA
1. Punktacji podlegają następujące dokumenty zebrane w „Formularzu konkursowym”:

• Informacje o Uczestniku (max 1200 znaków)
• Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
• Przynależność do organizacji medycznych, towarzystw, stowarzyszeń, organizacji pracodawców oraz klubów biznesu
• Otrzymane certyfikaty, znaki jakości, uprawnienia i akredytacje
• Rekomendacje i opinie, podziękowania
• Nagrody i wyróżnienia
• Uczestnictwo w podnoszeniu edukacji ,odbyte kursy i szkolenia
• Działania na rzecz rozwoju placówki medycznej , w której obecnie pracuje
• Informacje statystyczne i ekonomiczne świadczące o pozycji placówki na rynku lokalnym i krajowym
• Innowacyjność (system ECTS, licencje, badania naukowe, nowoczesne technologie, patenty, produkty, wzory użytkowe, unikatowe procedury medyczne, zabiegi i inne).
• Innowacyjność z lat 2012-2016 (wprowadzenie nowoczesnej aparatury medycznej z wykorzystaniem nowych procedur medycznych, nowoczesne technologie, unikatowe procedury medyczne, zabiegi, patenty, produkty, wzory użytkowe, licencje i inne)

§ 16

1. W Konkursie Kapituła może zasięgać opinii o uczestnikach u firm i osób, u których uzyskały one rekomendacje. Kapituła może sprawdzić rzetelność informacji podanych w ankiecie poprzez wizytacje. Sposób takich wizytacji kapituła ustala odrębnie. Wizytacje firm uczestniczących w Konkursie Kapituła może powierzyć upoważnionym przez nią osobom.

§ 17

1. Kapituła Konkursu przyznaje trzy nagrody główne w każdej z siedemnastu kategorii.
2. W przypadku równej ilości punktów liczba laureatów może ulec zwiększeniu.
3. Kapituła może pozbawić uczestnika Konkursu godła promocyjnego SUPERMEDICUS jeżeli otrzyma udokumentowane dowody zaprzeczające informacjom podanym przez uczestnika.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. Wszelkie dokumenty i informacje dostarczone przez uczestników Konkursu mają charakter poufny i będą wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).

§ 19

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Kapitułę Konkursu i obowiązuje wszystkich uczestników i Kapitułę.
Siedziba Kapituły Konkursu SUPERMEDICUS
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Oxford Tower pok. 22.52, tel.: 502 222 844
email: biuro_promocji@supermedicus.pl, www.wipwarszawa.org
Super Medicus © 2022

Tweets by Super Medicus